Forside

Info 1.videresending  // Kvoter, frister og gjennomføring for lokalarrangører

UKM FYLKESFESTIVALEN 2019

Sted: Bratthallen, Kristiansund.  Tid: 3.-5.mai

     

Konsentrert info:

Frister for lokalarrangører: 

 • Siste dato for gjennomføring av lokalmønstringa 04.mars (om ikke annet er avtalt)
 • Frist for videresending til fylkesfestivalen 11.mars
 • Frist for innsending av kunst 12.april
 • Frist for registrering av reiseleder 12.april

 Det skal lastes opp:

 • Bilde av alle kunstverk i ”videresending”
 • Bilde av alle kunstnere i ”videresending”
 • Lydfiler til innslag som benytter dette i ”videresending”
 • Filmfiler for filminnslag lasts opp i ”videresending”
 • Tekst/litteratur-filer lastes opp i ”videresending”

Videresending og nominasjon til fylkesfestival

Kommunene fortar uttaket, nominasjon og offentliggjøring på de respektive nettsidene etter hvert som kommunemønstringene er gjennomført. Nominasjoner for UKM Media, Konferansierer og Unge Arrangører behandles og offentliggjøres i uke 14 av UKM Møre og Romsdal.

Tips: Få bekreftet at deltakerne kan delta på fylkesfestival før de videresendes.

 HUSK å følge KVOTER!

Reiseledere: Kommunene melder inn reiseledere til fylkesfestivalen via videresending i arrangørsystemet på www.ukm.no. (Frist 12.april)

Kunst: All kunst skal være innsendt/ levert til (Frist 12.april):

*adresse kommer*

Nominasjoner: For UKM Media, Konferansierer og Unge Arrangører behandles og offentliggjøres i uke 14 av UKM Møre og Romsdal

 

1. Generelt

 Deltakeren bør være ankommet Kristiansund i god tid før første lydsjekk 3.mai. Det gjelder spesielt de som skal opptre på fredags kvelden.  Vi ønsker at alle skal være tilstede under hele festivalen, fra fredag til søndag. Dette har med geografi, vennskap og  solidaritet å gjøre (ikke bare komme og opptre og reise igjen). Det skal være en pakke av opplevelser, hvor summen av forestillinger, konserter, verksteder, sosiale aktiviteter, overnatting osv., utgjør en helhet, og for mange, et minne for livet.

Dette betyr for det første at kommunekontaktene må legge til rette for at deltakerne reiser og bor sammen som en gruppe og at kommunene er på plass i Kristiansund til rett tid. Dersom en deltaker ønsker å prioritere noe annet framfor fylkesfestivalen og dermed ikke kan delta mer eller mindre fra start til slutt, så bør deltakeren kanskje erstattes med noen andre som kan representere din kommune under fylkesfestivalen.

Fylkesfestivalen skal foregå i Bratthallen, Kristiansund. Det aller meste vil foregå der på dagtid og overnattingsstedene vil skje på skole eller nærliggende bygg. For å få en vellykket gjennomføring er det viktig at ingen kommuner overskrider grensen for antall innslag og maksimal scenetid. Se punkt 3 i dette dokumentet for kvoter.

2. Info om deres deltakere

Kommunekontaktene er ansvarlig for å gjennomføre grundig kontroll, korrektur og ajourføring av samtlige opplysninger før opplysningene sendes videre til fylkesfestival i arrangørsystemet (deltakere og reiseledere) eller nomineres via eget skjema som ligger nedlastbart på videresendingssiden.

Vær spesielt nøye med tekniske spesifikasjoner, utfyllende opplysninger og at mobilnummer og navn er korrekt. Mobilnummer benyttes til å følge opp den enkelte deltaker via SMS og må riktig om de skal få med seg info vi sender ut.

Opplasting

 • Bilder av kunst og kunstner lastes opp i arrangørsystemet via ”videresending”.
 • Musikk, tekst (litteratur) og filmer lastes opp i arrangørsystemet via ”videresending”.

Kvalitet på filer:

 • Videofiler bør ha 720p HD oppløsning (helst 1080p)
 • Musikkfiler bør være minimum MP3 / 192kbs. Er musikken rippet/stjelt fra youtube så er kvaliteten for lav! Vi anbefaler at kommunen konsulterer med deltaker og kjøper musikken via tjenester som Google play eller Itunes. Om vi kun mottar lenke til strømmetjenere som spotify eller lignende kommer det en tilleggsgebyr på deltakeravgiften (150,-) pr.fil for å dekke ekstrakostnader for å kjøpe filen vi trenger.

3. Kvoter og rammevilkår for videresending og nominering.

Konferansierer, arrangører- og media-deltakere nomineres på eget skjema. De nominerte blir så vurdert av UKM Møre og Romsdal og deres respektive mentorer fra hver sjanger og utplukking blir gjort av disse i løpet av uke 14. NB! DE NOMINERTE SKAL IKKE VIDERESENDES I ARRANGØRSSYSTEMET!

3.1 Alder

 • Alder 10 – 20 år kan delta på lokalmønstring. Deltakerne som blir prioritert videre til fylkesfestival skal være i alderen 13 – 20 år. (det vil si; – fylle 13 år løpet av 2019 og ikke være fylt 21 år på den lokale mønstringen).
 • I grupper/innslag skal minst 50% være innafor aldersgrensa 13 – 20 år.

3.2 Kvoter – videresending.

Videresending foretas i arrangørsystemet under ”videresending”

Sceneinnslag

 • Hver kommune har disponibelt en kvote på totalt 15 minutter scenetid fordelt på 3 sceneinnslag + 1 filminnslag. Ved collabs eller litteratur kan kvote utvides til totalt 17min scenetid fordelt på 4 innslag + 1 filminnslag. 
 • Fagpanelet skal plukke ut et innslag pr.utøver eller gruppe. Fagpanelet skal oppgi navn på innslaget som blir tatt ut om utøver deltar med flere innslag på lokalmønstring.
 • I 2019 er collabs og litteratur prioritert og gir utvidelse på antall innslag og scenetid fra 3 stk+film/15min til 4stk+film/17min totalt.
 • 5-minuttsregelen gjelder for alle sceneinnslag, også for teater, litteratur og film.

NB:UKM Møre og Romsdal ønsker å begrense antall enkeltutøvere på sang med playback og anbefaler fagpanelet og kommunen å sette en videresendingsgrense på maks 1 innslag av denne typen.

Film

 • Fagpanelet kan plukke ut 1 film på max 5 minutter. NB: total scenetid for film+ øverige sceneinnslag er 15min (17min), eksempelvis 1 filmer á 3 min + 3 sceneinnslag á 4 min = 15 min totalt .

Kunst

 • Fagpanelet skal plukke ut ett utstillingsobjekt pr. kunstner som kunstneren selv skal følge til fylkesfestival, (Utøveren kan selvfølgelig stille ut flere utstillingsobjekt på lokalmønstringen, men maks ett kan videresendes til fylkesfestival). 1 kunstobjekt kan bestå av flere deler som hører sammen (t.d. bildeserier som har en gjennomgående tilhørighet med hverandre)
Maks total antall kunstverk/deltakere – 3 stk.

 

3.3 Kvoter – Nominasjon

Nominasjon skal sendes inn via dette nettskjemaet: https://goo.gl/forms/8jmfzHsI7wO0tQ9j2

UKM Media:

En god ressursperson i UKM-media er en som skaper eller er delaktig i å skape godt innhold i enten form av video, tekst eller foto for unge konsumenter. En god ressursperson i UKM-media kan også være deltakere med teknisk kompetanse innen for felt som streaming, nettsider, kamerateknikk etc.

 • Fagpanelet nominerer maks 2 deltakere i form av at det sendes en anbefaling inn til UKM Møre og Romsdal på nettbasert nominasjonsskjema. Utplukking gjøres etter behov, rolle og kvaliteter og vurderes av UKM Media MR og UKM Møre og Romsdal.

Konferansierer:

En god konferansier spiller deltakerne på scenen gode. Bedre konferansierer betyr altså mer selvsikre deltakere, som igjen gir publikum en enda bedre opplevelse. Målet er at konferansieren løfter forestillingen og deltakerne på scenen.

 • Fagpanelet nominerer 1 deltakere i form av at det sendes en anbefaling inn til UKM Møre og Romsdal via nominasjonsskjema. Utplukking til fylkesfestival gjøres etter behov og kvaliteter.

 Unge arrangører (UA):

En god ung arrangør er en som ønsker å løse oppgaver rettet opp mot arrangering av mønstringer/festivaler og forestillinger og jobber godt i et team bestående av både unge og voksne.

 • Fagpanelet nominerer maks 2 deltakere i form av at det sendes en anbefaling inn til UKM Møre og Romsdal via nominasjonsskjema . Utplukking til fylkesfestivalen gjøres etter behov og kvaliteter. Benytt gjerne teknisk stab sammen på din lokalmønstring til å gjøre vurdering av arrangørdeltakerne dine.

Oppsummering av kvoter:

Totalt som videresendes:

 • Maks antall sceneinnslag               – 3 stk (4 stk ved collabs eller litteratur)
 • Maks antall filminnslag                  – 1 stk
 • Maks antall kunstverk                    – 3 stk   
 •    

Totalt som nomineres:

 • Maks antall konferansierer           – 1 stk
 • Maks antall UKM media                – 2 stk
 • Maks antall unge arrangører        – 2 stk

###    Totalt videresendte og nominerte er 20 deltakere + reiseleder(e)   ###

4. Ledere

Hver kommune skal sende 1 leder pr. 10 deltakere. Reiseledere skal være over 20 år og ikke selv være deltaker. Reiseleder(e) skal være tilstede og har ansvar for sine deltakere under hele festivalen. Reiseleder skal bo sammen med deltakerne på overnattingsstedet (klasserom). Kommunen har ansvar for at vandelsattest er ok og at reiseleder er egnet som reiseleder.

5. Program:

Arrangøren av fylkesfestivalen fordeler innslagene og setter opp kjøreplan for hver enkel forestilling. Denne legges ut på www.ukm.no/mr

6.Deltakeravgift

Ordinære deltakere / reiseledere

 • Deltakeravgifta er satt til kr 900,-

Ekstra deltakere /ledere/ andre (utover kvoten)

 • Deltakeravgift er satt til kr 1000,-
 • Tilleggsgebyr for manglende musikkfil kr 150,-fil.

NB: Deltakeravgift gjelder også for media- og arrangør-deltakere.

7.Reise

Kommunen ordner selv med reise til og fra fylkesfestivalen for deltakerne og ledere. Tenk fellestransport med andre kommuner, der det går an og blir billigst!

 

Vel møtt til UKM fylkesfestival i Kristiansund!

Last ned denne infoen