UKM-festivalen i Oppland

UKM FYLKESFESTIVALEN I OPPLAND 2019, LILLEHAMMER

5.apr kl. 16:00 til 7.apr kl. 17:00

UKM-festivalen i Oppland var fra fredag 5.april til søndag 7.april.

Info om UKM i din kommune